روش های خلاقانه مطالعه

۲۵اردیبهشت

بخوان و به آرامش برس

گاهی اوقات هنگام مطالعه چنان خسته می شویم که به یاد کارهای شخصی دیگرمان که برایمان جذابیت بیشتری دارند، می افتیم و دربرابر وسوسه آنها نمی توانیم مقاومت کنیم و زمان مطالعه را براحتی از دست می دهیم.