روش حفاری افقی

۲۵شهریور
عملیات کشش خط لوله دومین گوی شناور پارس دو با روش حفاری افقی تکمیل شد

عملیات کشش خط لوله دومین گوی شناور پارس دو با روش حفاری افقی تکمیل شد

قائم مقام فاز ۱۹ پارس جنوبی گفت: عملیات  کشش خط لوله دومین گوی شناور فازهای منطقه دو پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور با روش حفاری افقی جهت دار پایان یافت.