روش ترجمه

۱۱شهریور
دکتر آموخته رکورددار گینس در فن ترجمه

دکتر آموخته رکورددار گینس در فن ترجمه

مصاحبه با دکتر رامین آموخته استاد دانشگاه رکورد دار گینس در روش ترجمه مبتکر رابطه دستور گشتاوری زبان شناسی در کشور را می خوانید.