روش‌های تشخیصی پوکی استخوان

۱۳آبان
چگونگی تشخیص پوکی استخوان ؟

چگونگی تشخیص پوکی استخوان ؟

استوار درباره روش‌های تشخیصی پوکی استخوان گفت: روش‌های تشخیصی نسبتا خوبی برای تشخیص پوکی استخوان وجود دارد. یکی از این روش‌ها دستگاه سنجش تراکم استخوان است.