روشهایی-کاهش-سطح-کلسترول- تهرانیوز

۲۰دی
روشهایی برای کاهش سطح کلسترول

روشهایی برای کاهش سطح کلسترول

کلسترول در کبد ساخته می شود و از فواید بسیار مهمی برخوردار است، برای مثال به انعطاف دیواره سلولی شما کمک کرده و برای ساخت چندین هورمون در بدن مورد نیاز است،