روشنک-گرامی-عشق-رانندگی-طراحی-تهرانیوز

۰۲آذر
روشنک گرامی از عشق به رانندگی تا طراحی لباس

روشنک گرامی از عشق به رانندگی تا طراحی لباس

نوع رفتار و منش روشنک گرامی نشان می دهد با آدمی روبرو هستیم که زندگی را سخت نمی گیرد و اهل کارهای خاله زنکی و درگیر باندبازی شدن و پشت سر این و آن حرف زدن که در محیط سینما و تلویزیون رایج است، نیست.