روشنفکران وطنی

۰۱تیر
چرا پناهی خبر دریافت حقوق از صداوسیما را تکذیب نکرد؟

چرا پناهی خبر دریافت حقوق از صداوسیما را تکذیب نکرد؟

پناهی در تمام مدت همواره از حقوق حکومتی‌ترین تریبون کشور برخوردار بوده، بی‌آنکه خودش درخواستی برای عدم دریافت آن داشته باشد. این نمایش عریان میزان حقانیت شبه‌روشنفکران در مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی است.