روشنفکران ایرانی

۳۰مهر
دیدگاه روشنفکران ایرانی به غرب؛ جدایی حوزه و دانشگاه

دیدگاه روشنفکران ایرانی به غرب؛ جدایی حوزه و دانشگاه

دیدگاه روشنفکران ایرانی به علم بیشتر معطوف به علم پوزیتیویستی بود. در واقع مسائل اخلاقی و اسلامی را در حوزه دانشگاه و دوره های آکادمیک کمرنگ کردند. این دسته از افراد تصور می‌کردند که یک دانشمند لزومی ندارد که متدین هم باشد.