روس اتم

۰۲تیر

سفر یک مقام اتمی روسیه به ایران

معاون مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم برای دیدار با مسئولین سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه به تهران می آید.