روسیه و سوریه

۰۹مهر
نقشه تزارها برای سرزمین شامات

نقشه تزارها برای سرزمین شامات

باید این واقعیت را قبول کرد که روسها وزنه تعیین کننده اصلی در سوریه به حساب می‌آیند که با قدرت در حال پیش بردن اهداف خود هستند. روسیه برای رسیدن به این اهداف استراتژی‌های مختلفی دارد که در این گزارش به آن می‌پردازیم.