روسپی

۳۰مرداد

پهلوی، قذافی و کندی، مشتریان روسپی‌ خانه “مادام کلود”

ویلیام استیدیم خبرنگار، ۳۰ سال رازهای مادام کلود را که بزرگترین روسپی خانه را در فرانسه و اروپا اداره می کرد، حفظ کرد؛ با وجود این که نام های مشهوری در میان رهبران جهان، از مشتریان او بودند.