روسپگیری

۱۴مرداد

روسپگیری زنان پناهنده سوری در لبنان

برگزاری آسوسیتدپرس در گزارشی به قلم “ضیاء حدید” به افزایش سطح آسیب های اجتماعی از جمله روسپگیری در بین زنان پناهنده سوری در لبنان پرداخته است.