روستای کرشت

۰۲اردیبهشت
هیچ دستگاهی حق اعطای مجوز ساخت در روستای کرشت پردیس را ندارد

هیچ دستگاهی حق اعطای مجوز ساخت در روستای کرشت پردیس را ندارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس کاربری اراضی روستای کرشت را باغی و زراعی عنوان کرده و گفت: هیچ دستگاهی اعم از بخشداری و شهرداری حق اعطای مجوز ساخت و ساز در این منطقه را ندارد.