روستای کبیرآباد

۱۵تیر

تصاویری از کودکان محروم حاشیه پایتخت

کودکان روستای کبیرآباد و کوره پزخانه های محدوده‌ی شهرری/ تابناک