روستای کارآفرین

۱۶مهر
روستای کارآفرین به مسیر توسعه کشور شتاب می‌دهد

روستای کارآفرین به مسیر توسعه کشور شتاب می‌دهد

فرماندار ری گفت: اگر روستای کارآفرین داشته باشیم حتما می توانیم به مسیر توسعه کشور شتاب بدهیم و بهتر و شایسته عمل کنیم.