روستای ماسوله

۳۰مهر
بی مهری مدیریت شهری به ماسوله شهر قدس

بی مهری مدیریت شهری به ماسوله شهر قدس

دامنه کوهی با ارتفاءکم در اطراف شهر قدس محلی برای زندگی تعدادی از هموطنانمان است که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار اند.