روستای قلعه محمد علی خان شهرری

۳۰آبان
افتتاح روستای هدف توسعه روستایی در شهرری

افتتاح روستای هدف توسعه روستایی در شهرری

طرح پایلوت نخستین روستای هدف توسعه پایدار در کشور با عنوان «روستای هدف توسعه روستایی» با حضور معاون استاندار تهران در روستای قلعه محمد علی خان شهرستان ری افتتاح شد.