روستای قلعه علیمون در شهرری

۰۸اسفند
روستای قلعه «علیمون» ناایمن تر از بافت فرسوده

روستای قلعه «علیمون» ناایمن تر از بافت فرسوده

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفت: منازل روستای قلعه علیمون شهرری از بافت فرسوده هم نا ایمن تر است.