روستای سرین

۲۶مهر
جان دادن دختران «سرین» در سایه فقر / جهادگری که از سوی خدا آمد

جان دادن دختران «سرین» در سایه فقر / جهادگری که از سوی خدا آمد

وقتی به هوش آمدند، سراغ یکی از آنها رفتم و صمیمانه از او پرسیدیم چرا این اتفاق براتون افتاد؟ در جوابم گفت چون در خانه چیزی نداشتیم قرص های مادرم را خوردیم؛ بعدها متوجه شدیم یکی از آنها دوازه سیزده تا از قرص های اعصاب مادرش را خورده…