روستای زمان آباد

۳۰دی
روستای زمان آباد شهرری و بررسی مشکلات کشاورزان

روستای زمان آباد شهرری و بررسی مشکلات کشاورزان

مدتی است زمین‌های کشاورزی آن که در گذشته توسط کشاورزان خریداری شده، دچار مشکلات ساخت و ساز و مالکیتی شده است.