روستای رودافشان

۲۶شهریور
تصاویر برخورد شی شهاب مانند در رودافشان دماوند

تصاویر برخورد شی شهاب مانند در رودافشان دماوند

شب گذشته شی نورانی در روستای رودافشان به زمین برخورد نمود که موجب سوختن درختان اطراف خود گردید.