روستای رستم کلا

۱۹آبان
جزئیات خودکشی دانش آموز ۱۴ ساله در رستم کلا

جزئیات خودکشی دانش آموز ۱۴ ساله در رستم کلا

۴۷ روز از نخستین روز مدرسه سپری شده بود که فرشاد ۱۴ ساله پس از بازگشت از مدرسه خودش را به پنکه سقفی اتاقش دار زد و به زندگی خود پایان داد.