روستای دهین

۰۹آبان
شورای اسلامی روستای دهین در شش ماهه نخست ۹۷ چه کرد؟

شورای اسلامی روستای دهین در شش ماهه نخست ۹۷ چه کرد؟

اعضای شورای اسلامی روستای دهین با حضور در بخشداری مرکزی گزارشی از عملکرد نیمه اول سال ۹۷ این شورا ارائه داد.