روستای خیرآباد پایین

۱۳آبان
روستای خیرآباد پایین فاقد شناسه ملی است / فقر اعتباری در خیرآباد پایین

روستای خیرآباد پایین فاقد شناسه ملی است / فقر اعتباری در خیرآباد پایین

دهیار روستای خیرآباد پایین گفت: تمامی اقدامات و هزینه‌های این روستا با مساعدت بخشداری بوستان و فرمانداری بهارستان انجام می شود.