روستای حاجی آقاخان افغانستان

۱۴تیر
نصب دکل برای شنود در ایران توسط افغان‌ها؟

نصب دکل برای شنود در ایران توسط افغان‌ها؟

افغانستان از یک ماه قبل اقدام به احداث یک دکل در دو کیلومتری مرز ایران کرده است.