روستای جوردن

۱۵مهر
روستایی که همه مردانش به جبهه رفتند

روستایی که همه مردانش به جبهه رفتند

برای ورود به این روستا وضو داشت و این در حالی است که در ایام جنگ شاید جمعیت این روستا حتی به ۲۰۰ نفر هم نمی رسید و با این اوصاف بیش از ۹۰ درصد مردان و جوانان این روستا در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند و این بهانه خوبی شد تا در روز روستا، به معرفی این روستای شهرستان دماوند بپردازیم.