روستاها قرچک

۲۶اردیبهشت
بازدید از پروژها و محل اشتغال زنان روستاهای قرچک

بازدید از پروژها و محل اشتغال زنان روستاهای قرچک

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران از پروژه‌ها و محل اشتغال زنان روستاها قرچک بازدید به‌عمل آورد.