روستاهای نزدیک به شهر

۲۱اردیبهشت
آسیب‌شناسی روستاهای حریم شهر

آسیب‌شناسی روستاهای حریم شهر

روستاهای حریم شهرها به‌دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی – کالبدی به شهر از امکانات، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های متعددی برخوردار هستند که در دیگر روستاها به چنین شدتی وجود ندارد.