روستاهای بخش کهریزک

۰۵دی
بررسی توانمندی‌های روستاهای کهریزک در زمینه توسعه و ایجاد اشتغال

بررسی توانمندی‌های روستاهای کهریزک در زمینه توسعه و ایجاد اشتغال

نشست شناسایی توانمندی‌های روستاهای بخش کهریزک در زمینه توسعه و ایجاد اشتغال روستایی و توسعه گردشگری در بخشداری کهریزک برگزار شد.