روستازدایی

۲۴بهمن
روستازدایی نقشه ۵۰سال پیش موساد/ اقتصاد مقاومتی در چنگال لیبرالهاست

روستازدایی نقشه ۵۰سال پیش موساد/ اقتصاد مقاومتی در چنگال لیبرالهاست

استاد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران با تبیین لزوم توجه به مبانی فلسفی فرهنگ اسلامی برای نجات اقتصادمقاومتی از چنگال لیبرالها، تصریح کرد: روشنگری رسانه‌ها در این زمینه در میان آحاد جامعه بسیار پراهمیت و تأثیرگذار است.