روستائیانی-که-ایران-را-جهان-اول-تهرانیوز

۲۲آذر
روستائیانی که ایران را در جهان اول کردند

روستائیانی که ایران را در جهان اول کردند

با ثبت سیرجان و مریوان به‌عنوان شهرهای جهانی گلیم و کلاش، جمهوری اسلامی ایران گوی سبقت از چین را در این خصوص ربود و در حال حاضر رتبه نخست شهرهای جهانی صنایع‌دستی متعلق به کشورمان است.