روزه دار

۱۸خرداد
برای اولین بار چه کسی در جهان روزه گرفت؟

برای اولین بار چه کسی در جهان روزه گرفت؟

برای اولین بار چه کسی در جهان روزه گرفت؟