روزه داری بیماران قلبی

۰۱خرداد
روزه داری بیماران قلبی

روزه داری بیماران قلبی

روزه داری موجب تخلیه ی چربی ها از قلب و عروق می شود، به طوری که بخشی از چربی های رسوب کرده در عروق کرونر قلبی به صورت آترواسکلروز (سفت شدن عروق بدن) تجزیه و از داخل عروق کنده و به صورت کالری و حرارت از بدن خارج می شوند.