روزه خوری

۰۴مرداد
چرا بفرمایید شام در ماه رمضان بفرمایید نهار شد؟

چرا بفرمایید شام در ماه رمضان بفرمایید نهار شد؟

این چه جور شامی است که ظهر پخش می شود و چرا یازده ماه دیگر سال ساعت برنامه با اسم آن مطابقت دارد و فقط در ماه رمضان این تناسب بهم می خورد؟