روزه خواری بدون عذر شرعی

۰۲تیر
داعش دو کودک را به صلیب کشید

داعش دو کودک را به صلیب کشید

عناصر گروه تروریستی داعش دو کودک سوری را به بهانه “روزه خواری بدون عذر شرعی” به صلیب کشید.