روزه‌دار

۱۸تیر

حکم مراجع درباره روزه‌داری باضعف جسمانی

اگر چه روزه ماه مبارک رمضان واجب است اما مراجع عظام تقلید شیعه حکم افرادی که به دلیل ضعف جسمانی قادر به ادامه روزه‌داری نیستند را بیان کرده‌اند تا این واجب، باعث ارتکاب فعل حرام یعنی به ضرر افتادن سلامتی کسی نشود.

۱۶تیر

الــطاف خـــدا در ماه رمضان

روزه‌دار هنگام افطار یک دعای مستجاب دارد، حضرت رضا می‌فرمایند. یعنی ۳۰ شب و ۳۰ دعای مختلف… دعاهایی که قول اجابتش را داده‌اند.