روزهای مبارزه و شکست سرطان

۰۶دی
روایت خواندنی از روزهای مبارزه و شکست سرطان

روایت خواندنی از روزهای مبارزه و شکست سرطان

سرطان را کم و بیش همه می شناسیم و می دانیم چه بیماری سختی است. از همین رو، وقتی می شنویم یا می بینیم یک بیمار از سرطان رها شده است، گویی قهرمان یک میدان سخت را می بینیم.