روزنامه وطن امروز – 20 اردیبهشت 93

۲۴اسفند
برگزاری کنفرانس نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی در دانشگاه رودهن

برگزاری کنفرانس نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی در دانشگاه رودهن

نخستین کنفرانس نقش صنعت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی با حضور شخصیت های عالی رتبه کشور در دانشگاه آزاد رودهن برگزار شد.