روزنامه وطن امروز – 2 اردیبهشت 93

۰۹بهمن
لزوم نامگذاری یک روز از سال به نام روز ملی “ری”

لزوم نامگذاری یک روز از سال به نام روز ملی “ری”

رییس اداره فرهنگ و ارشاد ری گفت: شهرری دارای سابقه های تاریخی و مذهبی و ورزشی است و بر این اساس قابلیت این موضوع را دارد که یک روز به نام “ری” ثبت شود.