روزنامه قدس – 8 اردیبهشت 93

۱۱اسفند
تصاویر/ مبارزه خونین ببرها

تصاویر/ مبارزه خونین ببرها

حیوانات قوی تر در جنگل برای تصاحب قلمرو در طبیعت مبارزات سنگین تری در مقایسع با سایر موجودات با یکدیگر انجام می‌دهند.