روزنامه قانون توقیف شد

۱۷اردیبهشت
روزنامه قانون توقیف شد

روزنامه قانون توقیف شد

روزنامه قانون از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران توقیف شد.