روزنامه فلسطین

۱۳بهمن
انتشار کاریکاتوری از پیامبر (ص) در روزنامه چاپ فلسطین

انتشار کاریکاتوری از پیامبر (ص) در روزنامه چاپ فلسطین

پس از آنکه یک روزنامه چاپ فلسطین کاریکاتوری از حضرت محمد (ص) چاپ کرد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دستور تحقیق فوری داد.