روزنامه سازندگی

۲۱شهریور
کاریکاتور علی معلم !

کاریکاتور علی معلم !

طنز کاریکاتور روزنامه سازندگی به بهانه کناره گیری رئیس فرهنگستان هنر