روزنامه رسالت

۱۸اسفند
گزارش تفریغ بودجه می‎گوید خزانه که خالی نبود هیچ، ۱۰۸ هزار میلیارد هم سرریز داشت

گزارش تفریغ بودجه می‎گوید خزانه که خالی نبود هیچ، ۱۰۸ هزار میلیارد هم سرریز داشت

جمع بودجه مصوب کل کشور در سال ۹۲ در بخش درآمدها مبلغ ۷۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفریغ بودجه ۹۲ که اخیرا در مجلس قرائت شد ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب درآمد داشته‌ایم. این مبلغ بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است.