روزنامه رسالت – 3 اردیبهشت 93

۰۶اسفند
کاخ منتصب به بهرام گور در شهرری

کاخ منتصب به بهرام گور در شهرری

آتش کده بهرام ، مربوط به دوره ساسانیان از مهم ترین مناطق تاریخی شهرستان ری به حساب می آید.

۰۶اسفند
کاخ منتصب به بهرام گور در شهرری + عکس

کاخ منتصب به بهرام گور در شهرری + عکس

آتشکده بهرام ، مربوط به دوره ساسانیان از مهم ترین مناطق تاریخی شهرستان ری به حساب می آید.