روزنامه جوان – 20 اردیبهشت 93

۲۴اسفند
اظهارات سخیفانه بان کی مون نفی استقلال کشور است

اظهارات سخیفانه بان کی مون نفی استقلال کشور است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اظهارات سخیفانه و مداخله جویانه بان کی مون اشار کرد و گفت: سازمان ملل و ساختارهای جهانی ابزار نظام سلطه هستند و برای اعمال نظر در کشورها و اصلا برای همین به وجود آمده اند.