روزنامه جوان – 2 اردیبهشت 93

۰۹بهمن
بی توجهی دولت به فرهنگ با کاهش بودجه فرهنگی

بی توجهی دولت به فرهنگ با کاهش بودجه فرهنگی

یک کارگردان و نویسنده تئاتر تاکید کرد: در دولت گذشته بودجه بیشتری به این بخش فرهنگی تعلق می گرفت و از سوی دیگر نیز با مسئولین شهرستان و یا حتی شهرستان های دیگر آشنایی داشتیم و از این طریق هزینه های جاری تئاتر و نمایش شهرستان را تامین می کردیم، ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم بودجه ما نیز کم شده و به تبع این جا به جایی ها، مسئولین نیز عوض شده اند که در نتیجه روابط ما نیز با مسئولین بسیار کم شده است.