روزنامه جوان – 15 اردیبهشت 93

۱۹اسفند

زندانی شدن دختران پادشاه عربستان

دو تن از دختران پادشاه عربستان می‌گویند آنها به همراه خواهرانشان بر خلاف میل‌شان در ساختمانی سلطنتی در جده اسیر و زندانی هستند و مدعی‌اند که این اسارت ۱۳ سال است که ادامه دارد.