روزنامه جوان – 14 اردیبهشت 93

۱۸اسفند
هزینه های عید کارگر شهرداری دماوند را وسوسه نکرد

هزینه های عید کارگر شهرداری دماوند را وسوسه نکرد

کارگر درستکار خدمات شهرداری دماوند دو میلیون تومان پول گمشده را که متعلق به یکی از شهروندان دماوندی بود به صاحبش برگرداند.