رود دره

۱۱فروردین
تعطیلی تفرجگاه‌های اطراف رودخانه‌ها و رود دره‌های در روز دوشنبه / محدودیت‌های مدیریت بحران هفته گذشته برقرار است

تعطیلی تفرجگاه‌های اطراف رودخانه‌ها و رود دره‌های در روز دوشنبه / محدودیت‌های مدیریت بحران هفته گذشته برقرار است

سرپرست مدیریت بحران استان تهران با اشاره به تعطیلی تفرجگاه ها و روستوران های اطراف رودخانه ها و رود دره های در روز دوشنبه گفت:محدودیت های مدیریت بحران هفته گذشته در روز دوشنبه برقرار است.